Translate
 
Wersje językowe
Kurier DHL

DHL

Przelewy24.pl

Regulamin sklepu

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób

sprzedaży prowadzonej przez Marka Skwarek prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. AUTO-DIAG Marek

Skwarek z siedzibą w Jeleniej Górze za pośrednictwem sklepu

internetowego www.holenderskielpg-sklep.pl (zwanego dalej:

Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki

świadczenia przez Marka Skwarek prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą F.H.U. AUTO-DIAG Marek Skwarek z siedzibą

w Jeleniej Górze usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 • 2 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu

Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru

określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca

w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych

wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,

wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta

w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

i przepisami prawa mogą byćświadczone usługi drogą elektroniczną

lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,

uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez

Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia

Konta Klienta.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub

innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta

w Sklepie Internetowym.

9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób

określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze

wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca - oznacza Marka Skwarek prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą F.H.U. AUTO-DIAG Marek Skwarek z siedzibą

w Jeleniej Górze (58-500), ul. Świetojańska 10/1, NIP: 7352274243,

REGON: 492892804, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

e-mail: sklep@holenderskielpg.com, będącego jednocześnie

właścicielem Sklepu Internetowego.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod

którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające

w domenie www.holenderskielpg-sklep.pl

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być

przedmiotem Umowy sprzedaży.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające

Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych

osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji

w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje

służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji

w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na

odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem

a Sprzedawcą.

 • 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa

autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego

domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do

wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie

Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do

których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do

Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie

w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą

Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego

było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich

popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,

typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne

wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony

Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co

najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub

Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka

Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu

jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas

korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu,

zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym

urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na

celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach

końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia

końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych

w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu

zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć

mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego

urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie

„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić

korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania

z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne

jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze

bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu

Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych

świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,

dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet

i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może

się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów

przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej

zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy

antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie

mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu

Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która

naruszałaby interes Sprzedawcy.

 • 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać

nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu

i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do

Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się

w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala

indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma

możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść

poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych

poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania

danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub

przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych

osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości

zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną

usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili

cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia

Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres

Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient

otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie

Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,

zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za

wyjątkiem Loginu.

 • 5 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią

oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie

zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu,

24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej

Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest

zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez

wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem

prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po

skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”

sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez

wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na

Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”.

Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest

informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też

o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść

w związku z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta

oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem

zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca

przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej

informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja

o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy

o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej i z chwilą jego

otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej

warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty

elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta

podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 • 6 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie

kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie

zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient

będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu

zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione

Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy

Sprzedawcy);

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją

odbioru osobistego w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku

realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy,

po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal,

obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.

z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po

otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal

o dokonaniu płatności przez Klienta);

d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności

przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez

Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu

płatności przez Klienta);

e) kartą płatniczą obsługiwane przez firmę DialCom24 Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od

DialCom24 Sp. z o.o. informacji o pozytywnym zakończeniu

przeprowadzonej płatności);

f) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu

Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie

rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni

Roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie

o którym mowa w §6 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi

dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta

na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na

dokonanie płatności zawiera również informację, że po

bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od

Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego

terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na

Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na

podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 • 7 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Uni Europejskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem

Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację

o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji

zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie

Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6

ust. 2.

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie

Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia

zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji

płatności „za pobraniem”.

6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem

Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości

osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty

elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki

przez Sprzedawcę.

8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób

przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika

Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego

protokołu.

9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.

Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze,

w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po

wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej

przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą

dostarczane Towary.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego

adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,

pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu

telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie

obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do

Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się

z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie

z Klientem termin i koszt Dostawy.

 • 8 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad

fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem

Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy

na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już

wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca

nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od

wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego

przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na

wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia

wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową

w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności

kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj

i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę

niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo

usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar

wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie

bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,

jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub

w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do

zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych

kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany

dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta

będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru

Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na

wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie

może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu

pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy

sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady

Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub

usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub

złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą

bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy

sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres

6. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego

reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji

związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku

z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona

w formie elektronicznej i przesłana na adres

sklep@holenderskielpg.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient

winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje

reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 • 9 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją

udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca

istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie

Internetowej Sklepu.

 • 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może

w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od

chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy

oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na

formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na

Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do

zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy

oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza

udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny

Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie

potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za

pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za

niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od

Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do

chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta

dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób

dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od

Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty

zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach

zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza

sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego

z żadnymi kosztami.

 • 11 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi

nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Poleć znajomemu;

d) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni

w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,

form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych

wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą

formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu

wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi

swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz

rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza

rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną

na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym

potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie

pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres

poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej

zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie

Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,

w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,

określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie

rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania

Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem

odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej

wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji

odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez

Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego,

wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru.

Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być

przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć

znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz

adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar.

Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu

niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje

wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie

z przedmiotowej usługi.

11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń

wybranych produktów znajomym Klienta.

12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na

udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony

Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,

które podał podczas Rejestracji, jak teżśledzenia stanu realizacji

zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosićżądanie usunięcia

Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia

żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać

usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na

szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta

przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy

zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej

Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do

Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę

zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany

przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 • 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych

Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia

jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług

drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych

w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji

zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną

oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane

wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez

Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest

przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie,

z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych

w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta

Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,

w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo

dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych

z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia

Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych

osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec

Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie

danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności

i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada

wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym

dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie

niezbędnym do realizacji Dostawy.

9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system

przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie

niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.

 • 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę

o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez

podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez

drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień

poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie

usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy

stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka

komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się

Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia

woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas

 • 14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów

zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca

ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia

szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy

sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych

na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie

możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych

mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane

są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed

dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na

podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania

zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie

w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej

Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem

w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą

wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do

tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje

nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie

Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z

postanowieniami §13.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl